Regulamin

13-06-2016, 13:06   •   Zespół ASAP

Regulamin serwisu internetowego ASAP

Preambula

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania Serwisu Internetowego ASAP działającego pod domeną internetową asap.farmer.pl. Właścicielem Serwisu, a także administratorem Twoich danych osobowych (zgłoszonym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości – PTWP S.A., główny wydawca portalu oraz Instytut Geodezji i Kartografii – instytucja odpowiedzialna za przygotowanie produktów Serwisu.

§ 1. Definicja Serwisu ASAP

1. Serwis ASAP dostarcza usług służących do bieżącego monitorowania indywidualnych pól uprawnych poprzez wykorzystanie danych satelitarnych.
2. Celem dostarczanych usług jest wsparcie zarządzaniem produkcją rolną.
Serwis ASAP udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie przez okres jednego roku, licząc od dnia rejestracji.
3. W ramach abonamentów dostarczanego Pakietu w Serwisie dostępne są następujące Usługi:
   a. codzienna analiza danych satelitarnych ukazujących zróżnicowania pokrywy roślinnej na podstawie wskaźnika NDVI oraz zróżnicowanie wilgotności na podstawie wskaźnika NDII i dostarczanie wszystkich bezchmurnych zobrazowań w formie:
      - zdjęcie RGB : rozdzielczość 10 m (satelita Sentinel 2) i 30 m (satelita Landsat 8)
      - zdjęcie NIR (z wykorzystaniem kanału podczerwonego) : rozdzielczość 10 m (satelita Sentinel 2) i 30 m (satelita Landsat 8)
      - wykresów:  statystyki średnich pomiarów wskaźników NDVI i NDII na zarejestrowanych działkach.
   b. dane monitoringu suszy rolniczej wykonane przez Centrym Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii
   c. dane monitoringu temperatury powierzchni oraz pokrywy śnieżnej wykonane przez Centrym Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii
   d. prognoza pogody
5. Wykonawca zobowiązuje się, że Użytkownik będzie powiadamiany o nowych usługach implementowanych w ramach ogólnie dostępnej Serwisu.


§ 2. Rejestracja w Serwisie, Indywidualne Konto Użytkownika

1. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowaniem następującym wyposażeniem:
   a. komputer PC lub inteligentny telefon komórkowy (smartfon), tablet lub inne urządzenie, którego ekran  ma wielkość co najmniej 1024 na 756 pikseli;
   b. szerokopasmowe łącze internetowe;
   c. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer lub Microsoft Edge;
   d. włączona obsługa języka JavaScript i stylów CSS w przeglądarce internetowej;
2. Korzystanie z usług Serwisu wymaga zarejestrowania się poprzez wykonanie następujących czynności:
  a. podanie funkcjonalnego adresu email, imienia i nazwiskan wskazanie działki na dedykowanym panelu oraz wybranie Loginu i Hasła do konta ASAP.
  b. Użytkownik jest zobowiązany do zadeklarowania działki, której jest właścicielem lub dzierżawcą.
  c. dokonanie aktywacji konta poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Użytkownika;
  d. zalogowanie się w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.
3. Wraz z rejestracją w Serwisie Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług Serwisu, a także dostęp do danych Użytkownika wraz z możliwością ich modyfikacji.
4. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.
5. Zastrzegamy sobie prawo ostatecznej decyzji odnośnie założenia konta użytkownika, w tym odmowy założenia konta bez podania przyczyny.
6. W celu usunięcia konta należy wysłać w tej sprawie wiadomość e-mail do biura Serwisu na adres asap@igik.edu.pl


§ 3. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu

1. Rejestrując się oraz składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie przekazanych Serwisowi danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji projektu ASAP, w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe Użytkownika chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Serwis zastrzega sobie prawo okresowego informowania Użytkownika o nowych usługach i promocjach w obrębie Serwisu, z wyjątkiem sytuacji kiedy Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie takich informacji.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Serwis zobowiązuje się, że nigdy nie przekaże danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. Niemniej Serwis zastrzega prawo do przekazywania informacji będących częścią konta Użytkownika w formie nie pozwalającej na identyfikację.


§ 4. Ochrona własności intelektualnej dostawcy Serwisu

1. Serwis, wraz z wszystkimi tekstami, skryptami (kodem), grafikami, elementami interaktywnymi i znakami towarowymi, podlega ochronie własności intelektualnej właściciela, gwarantowanej polskim i międzynarodowym prawem. Właściciel rezerwuje wszelkie prawa do Serwisu, w tym te nie wymienione.
2. Właściciel Serwisu użycza Użytkownikowi osobistej, ograniczonej, niewyłącznej licencji na użytkowanie Serwisu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania, dystrybucji czy jakiegokolwiek innego użytkowania Serwisu w inny sposób niż określono to w tym Regulaminie, lub w pisemnej zgodzie wydanej przez przedstawiciela Serwisu.
4. W przypadku złamania przez Użytkownika zasad Regulaminu, Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika w każdej chwili bez uprzedzenia lub podania przyczyny.


§ 5. Ograniczenie odpowiedzialności po stronie dostawcy Serwisu

1. Cała treść przekazana Użytkownikowi ma charakter informacyjny i decyzja odnośnie użytkowania tej informacji jest decyzją Użytkownika, za która ponosi on pełną odpowiedzialność.
2. Serwis i jego pracownicy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub umyślne, straty wynikłe z:
  a. błędów lub niedoskonałości treści Serwisu
  b. błędów lub niedoskonałości w działaniu Serwisu
  c. użytkowania serwisu
  d. nieautoryzowanego dostępu do serwerów Serwisu
  e. przerwy w dostępności Serwisu
  f. zachmurzenia i innych zakłóceń danych satelitarnych
  g. wirusów, koni trojańskich i tym podobnych, przekazanych przez inne podmioty do Serwisu lub na urządzenie komputerowe Użytkownika poprzez Serwis
3. Ograniczenie odpowiedzialności opisane w § 5, pkt 2 stosuje się do najwyższego poziomu na jaki pozwala prawo w obrębie odnośnej jurysdykcji.
4. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek problemu w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik zgadza się, że jedynym działaniem z jej/jego strony jest zaprzestanie używania serwisu.


§ 6. Postanowienia końcowe

1. O każdej  zmianie  Regulaminu  Właściciel Serwisu ASAP powiadomi  zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia. Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
2. W razie jakichkolwiek pytań, informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu, a także wniosków racjonalizatorskich, prosimy o kontakt e-mailowy na adres asap@igik.edu.pl.

 


Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
e-mail: asap@igik.edu.pl

Bądź na bieżąco


Szybki kontakt